Policy avseende integritet och marknadsföring

Vilken information vi samlar in
Denna Policy tillämpas på alla personuppgifter som samlas in av eller skickas till oss. Med “personuppgifter” avses all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Du behöver inte lämna några personuppgifter till oss om du endast vill surfa på vår webbplats.

Vi samlar in personuppgifter när:

 • du köper produkter eller tjänster;
 • du ansöker om ett jobb eller skickar in din meritförteckning;
 • du skickar frågor eller kommentarer till oss.

Insamlade personuppgifter kan inkludera:

 • ditt förnamn och efternamn;
 • din titel och ditt företagsnamn;
 • din hemadress, faktureringsadress eller annan fysisk adress (inkluderat gatunamn, namn på ort eller stad, stat/provins, postnummer);
 • din e-postadress;
 • ditt telefonnummer;
 • (för jobbsökande som skickar uppgifter elektroniskt) din utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och jobbintresse;
 • alla andra uppgifter som gör att vi kan ta kontakt med dig fysiskt eller via nätet;
 • all annan information som du tillhandahåller oss när du använder våra tjänster eller när du kommunicerar med oss.

Hur vi använder dina uppgifter
Vi kan använda de insamlade personuppgifterna för att driva våra webbplatser och tjänster, tillmötesgå dina förfrågningar om information, hantera din jobbansökan och tillhandahålla tjänster de tjänster du har begärt. Dessa användningsområden kan inkludera att tillhandahålla dig mer effektiv kundservice, göra webbplatserna eller tjänsterna lättare att använda genom att du slipper ange samma uppgifter på nytt, genomföra analys avsedd att förbättra våra produkter, tjänster och lösningar och visa innehåll som är anpassad efter dina intressen och preferenser i enlighet med tillämplig lag.

Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan skicka vissa obligatoriska meddelanden såsom bokningsmeddelanden, betalningsinformation, information och frågor som rör ditt ärende hos oss samt andra meddelanden som kan vara behövliga i hanteringen av ditt ärende. Vissa av våra tjänster kan skicka regelbundna medlemsbrev som anses vara en del av tjänsten.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, med förbehåll för begränsningar som följer av lag eller avtal samt rimligt varsel. Om du vill återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på info@minottistockholm.se. Vi kommer att informera dig om innebörden av att återkalla samtycke.

Hur vi delar dina uppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra. Vi kommer inte utan ditt tillstånd att använda eller dela dina personuppgifter på sätt som inte har samband med de sätt som beskrivs vid tidpunkten då du lämnar uppgifterna. Vi anlitar leverantörer och tillhandahållare (“ombud”) för att genomföra vissa uppgifter å våra vägnar. Till exempel kan ombuden leverera produkter till dig, tillhandahålla service och support för produkter, underhålla vårt IT-system och hjälpa oss i samband med marknadsföring och kommunikation. Ombuden kommer endast att få tillstånd att erhålla de personuppgifter som de behöver för att genomföra tjänsterna. De är förpliktade att bevara konfidentialiteten hos de uppgifter som mottas å våra vägnar och de får inte använda uppgifterna för andra ändamål.

Säker bevaring av dina personuppgifter
Vi tar det förtroende som du visar oss på allvar. För att skydda mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande eller ändring av dina personuppgifter vidtar vi lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder. Den fysiska säkerheten är utformad för att förebygga obehörig åtkomst till databasutrustning och dokument i pappersform. Elektroniska säkerhetsåtgärder, såsom brandväggar, tillträdesbegränsningar och kryptering ger skydd mot dataintrång och annan obehörig åtkomst. Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till de personer i vår organisation som har ett specifikt affärssyfte att bevara och behandla personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är rimligen nödvändigt för att uppfylla det syfte/de syften för vilket de samlades in och för att efterleva tillämpliga lagar. Ditt samtycke till sådan(a) syfte(n) fortsätter att gälla efter att vår relation med dig har avslutats.

Verkställighet
Vi kommer regelbundet att granska vår efterlevnad av denna Policy. Du är välkommen med frågor eller funderingar kring denna policy eller vår behandling av personuppgifter genom att kontakta oss via den länk eller adress som anges nedan. När vi mottar skriftliga frågor och funderingar på denna adress är det vår policy att kontakta den enskilda användaren angående hans eller hennes funderingar. Vi kommer att undersöka och försöka reda ut funderingar kring användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med de principer som anges i denna policy.

Hur du kan kontakta oss för åtkomst, granskning eller korrigering av dina uppgifter
Vi vidtar kommersiellt rimliga ansträngningar för att hålla dina uppgifter fullständiga, uppdaterade och korrekta. För att kontakta oss eller få åtkomst till, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss när som helst eller att skriva till oss:

via e-post info@minottistockholm.se

eller till:

Minotti Stockholm
Strandvägen 9
114 56 Stockholm

När du kontaktar oss, var vänlig uppge namn, adress, eventuell e-postadress du har angivit på vår webbplats och en beskrivning av omständigheterna under vilka du lämnade uppgifterna (till exempel för att få juridisk rådgivning, beställa ett avtal etc). Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att införa ändringarna av de personuppgifter vi bevarar, så snart det är praktiskt genomförbart. För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi även att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi tillåter åtkomst eller gör några korrigeringar av uppgifter som vi bevarar.

Samtycke och överenskommelse
Genom att använda denna webbplats lämnar du ditt samtycke till villkoren i denna Policy. Var vänlig att inte lämna några personuppgifter på denna webbplats om du inte samtycker till dessa villkor.

Ändringar i denna Policy
Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn här, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen.